Arvot

Ihmisten huomioon ottaminen

KUNNIOITUS JA VÄLITTÄMI NEN

 • Huomioimm e ja kunnioitamm e ihmisiä yksilöinä
 • Luotamme kollegoihin ja yhteistyökump paneihin
 • Kuulemme ja kuuntelemme toisiamme
 • Olemme tukena toisillemme
Luotettavuus

VASTUU JA PÄTEVYYS

 • Täytämme velvollisuu temme
 • Vastaamme toiminnastamm
 • Täytämme asiakkaiden odotukset
Tehokkuus

KUSTANNUSTEHOKKUUS

 • Suunnittelemme työmme
 • Sitoudumme vastuulliseen resurssien käy ttöön
 • Tehostamme p rosesseja
Kehitys

KASVU JA KEHITYS

 • Kehitämme työntekijöitämme
 • Suhtaudumme avoimesti parhaiden ratkaisu jen etsimiseen
 • Täydennämme teknolo gioita
 • Pystymme muuttamaan tulevais uutta
 • Säästämme ympäristöä